Search

تله مدیسین یا دوراپزشکی چیست؟

پزشکی از راه دور(telemedicine)  به عمل مراقبت پزشکی با استفاده از ارتباطات صوتی تصویری گفته می شود. این عمل مشتمل بر نگهداری، مراقبت، تشخیص، مشاوره و معالجه است که در این مرحله توجه به انتقال داده های پزشکی و مسایل آموزشی نیز وجود دارد. در نگاهی جامع تر و کامل تر می توان گفت. به طور عمومی تله مدیسن به کاربرد فناوری های پزشکی و ارتباطی جهت تبادل هر گونه اطلاعات، اعم از داده ، صدا یا ارتباطات تصویری بین پزشک و بیمار یا پزشک و متخصصان بهداشت و درمان گویند که در موقعیت های مجزای جغرافیایی و به منظور ایجاد امکان تبادل جهت مقاصد پزشکی، بهداشتی درمانی، تحقیقاتی و آموزشی انجام می شود. سرویس های تله مدیسین به ۳ گروه اطلاعات داده ای، صوتی و تصویری تقسیم می شوند. 

با تعریف فوق معاینه از راه دور به کمک ارسال تصاویر رادیولوژی، ارسال سیگنال‌های حیاتی و گزارش‌های متنی و صوتی شرح حال بیمار از یک سو و ارائه دستورات به صورت متن یا صوت و یا در مواردی خاص همچون جراحی از راه دور به صورت فرامین مکانیکی توسط پزشک، چرخه یک عملیات پزشکی از راه دور را تشکیل می‌دهد. 

شرکت برکت تل با در اختیار داشتن امکانات لازم تله مدیسین خدمات پزشکی از راه دور را برای هم وطنان عزیزمان در نقاط کم برخوردار و مناسبت های مختلف از جمله حج و پیاده روی اربعین انجام می دهد.